ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CONSUMENTEN

 

 Artikel 1.          Definities

 

1.1          In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Verkoper.

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, zijnde veertien kalenderdagen gerekend na de ontvangst van de Product(en), als bedoeld in artikel 9.1.

 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Verkoper.

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

 

Producten: alle door Verkoper aan Consument uit hoofde van de Overeenkomst de leveren producten.

 

Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Z8 B.V., die Producten op afstand aan Consument aanbiedt waarvan de identiteit is weergegeven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.   

Website: de website www.z8.nl waar Consument de Producten van Verkoper elektronisch kan bestellen.

 

Artikel 2.          Identiteit van Verkoper

 

2.1          Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Z8 B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (8914 BH) Leeuwarden aan het adres,

 

Adres: Foeke Sjoerdswei 1

 

Telefoonnummer: 058 - 8450550

 

E-mailadres: info@z8.nl

 

Kamer van Koophandel-nummer: 50132636

 

BTW-nummer: NL822569085B01

 

Artikel 3.          Toepasselijkheid

 

3.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verkoper, iedere bestelling van Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Verkoper en Consument.

 

3.2          Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Consument beschikbaar gesteld.

 

3.3          Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg aan Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Consument langs de elektronische weg of op een andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

3.4          Consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen Overeenkomst tot stand komt.          

Artikel 4.          Aanbiedingen

 

4.1          Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Verkoper worden herroepen.

 

4.2          Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen.

 

4.3          Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt of wel de looptijd die op de Website staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan Consument geen gebruik meer maken van de aanbieding.

 

4.4          Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, binden Verkoper niet.

Artikel 5.          Bestellingen

 

5.1          Consument kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de Website.

 

5.2          Indien de Verkoper goede gronden heeft, is Verkoper gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.   

5.3          Verkoper accepteert in ieder geval geen bestellingen wanneer Verkoper het woonadres van Consument niet kan vaststellen.

 

5.4          Indien Verkoper een bestelling niet accepteert of indien Verkoper bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de Overeenkomst, deelt  Verkoper dit uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling aan Consument mede.

 

5.5          Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6.          Totstandkoming Overeenkomst

 

6.1          De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5, tot stand op het moment dat Consument een bestelling plaatst bij Verkoper op basis van het aanbod van Verkoper, waarmee het aanbod door Consument wordt aanvaard en Consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

6.2          Voordat Consument de mogelijkheid krijgt om over te gaan tot betaling van de Producten, wordt aan Consument een overzicht getoond van de door hem geselecteerde Producten.

 

6.3          Verkoper zal de ontvangst van de bestelling langs de elektronische weg (per e-mail) bevestigen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan Consument de Overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 7.          Prijzen, betalingen en verzendkosten

 

 

7.1          De op de Website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

 

7.2          Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan Consument vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte en/of de plaats van aflevering.

 

7.3          Na een bestelling ontvangt Consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

 

7.4          Consument kan de bestelde Producten voorafgaand aan de levering betalen door middel van iDEAL of overboeking op het rekeningnummer van Verkoper.

 

7.5          Verkoper gaat pas over tot levering van het Product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

 

Artikel 8.          Levering en risico

 

8.1          Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde Producten.

 

8.2          Verkoper verzendt de geaccepteerde en betaalde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.

 

8.3          De bestelling wordt op het door de Consument opgegeven adres afgeleverd. Verkoper streeft ernaar om orders op werkdagen binnen één werkdag nadat de bestelling is geaccepteerd en betaald te verzenden. Genoemde leveringstijden zijn echter richtlijnen en geen fatale termijnen. Verkoper is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor een afwijkende leveringstijd.

 

8.4          In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde en betaalde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk binnen veertien kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Verkoper het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na schriftelijke ontbinding, terug betalen. Consument is verplicht om de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze door Verkoper aan Consument ter beschikking worden gesteld.

 

8.5          Consument is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat de Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Consument ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde verzendkosten.

 

8.6          Indien Consument weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Consument.

 

8.7          Indien Consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft Verkoper het recht om extra verzendkosten bij Consument in rekening te brengen.

 

8.8          Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft Consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting waarvoor Consument uit deze dan wel uit enige andere daarmee samenhangende Overeenkomst mocht voortvloeien, één en ander behoudens het in artikel 8.4 bepaalde.

 

8.9          De levering van het gekochte geschiedt op het adres zoals door Consument bij de bestelling is opgegeven. Indien Consument niet thuis is op het moment van levering, is Verkoper gerechtigd de Producten af te leveren bij de buren van Consument.

 

8.10        Verkoper doet haar best om de Website zo up to date mogelijk te houden. Indien een Product onverhoopt niet meer leverbaar is, dan neemt Verkoper binnen 14 werkdagen na plaatsing van de bestelling contact op met Consument.

 

8.11        Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging bij Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9.          Herroepingsrecht

 

9.1          Consument heeft het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen (“Bedenktijd”) gerekend vanaf de dag van ontvangst van het Product of het laatste Product van alle Producten indien in eenzelfde bestelling meerdere Producten zijn besteld. Het Herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet indien het Product conform de specificatie van Consument is geproduceerd en/of indien het Product gepersonaliseerd is.

 

9.2          Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product/de Producten en de verpakking. Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan Verkoper retourneren.

 

9.3          Indien Consument van het Herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient Consument het Product/de Producten binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn te retourneren. Consument dient via de persoonlijke pagina van Consument op de Website onder het kopje “retouren aanmelden” de retourzending bij Verkoper aan te melden. Het Product/de Producten kunnen worden verzonden naar het adres van Verkoper.      

9.4          De geretourneerde Producten moeten zich in de staat bevinden die overeenkomt met het normaal gebruik ten behoeve van het passen zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is en moeten zijn voorzien van de originele etiketten en/of labels. Wanneer een Product in kwaliteit achteruit is gegaan en/of de originele etiketten en/of labels zijn verwijderd, behoudt Verkoper het recht voor de koopprijs van het Product alsnog in rekening te brengen dan wel niet terug te betalen.

 

9.5          Verkoper zal binnen veertien (14) kalenderdagen nadat Consument de Producten retour heeft gestuurd het aankoopbedrag en in rekening gebrachte verzendkosten retourneren, mits het betreffende Product onbeschadigd is, niet gedragen, niet gewassen, niet is gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en labels. Indien Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht komen de kosten van de retourzending voor rekening van Consument.

Artikel 10. Reclames

 

10.1        Alle zendingen worden door Verkoper verzekerd. Indien Consument voor het openen van het pakket met het bestelde Product(en) schade constateert aan de verpakking, dient Consument direct contact met Verkoper op te nemen. Indien Consument het pakket al heeft geopend op het moment dat Consument de schade constateert, moet Consument dit aangeven bij het aanmelden van de retourzending.

 

10.2        Verkoper heeft de verplichting om Producten te leveren die aan de Overeenkomst beantwoorden. Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Consument Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het Product aan Consument, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 

10.3        Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, mate, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor reclames en klachten.

 

10.4        Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden heeft de Verkoper de keuze de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan aan Consument te restitueren, na retourzending van de reeds ontvangen Producten.

 

Artikel 11.        Eigendomsvoorbehoud

 

11.1        Verkoper blijft volledig eigenaar van het geleverde Product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 12.        Intellectuele Eigendomsrechten

 

12.1        De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen en overige materialen, die voortvloeien uit de Website berusten bij Verkoper.

 

12.2        Consument is niet gerechtigd om (delen van) de Website op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Consument mag geen veranderingen in de geleverde Producten aanbrengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. Consument mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden aan (potentiele) Consumenten. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is strikt verboden.   

Artikel 13.        Diversen

 

13.1        Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen Verkoper en Consument worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en Overeenkomsten. De administratie van Verkoper geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Consument gedane aanvragen en/of bestellingen. Consument erkent dat de elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

 

13.2        Verkoper is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst met Consument door een enkele kennisgeving aan Consument aan een derde over te dragen.

 

13.3        Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Verkoper in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verkoper vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling.

 

Artikel 14.        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

14.1        Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

14.2        Alle geschillen betrekking hebbende op een Overeenkomst of de uitvoering van een Overeenkomst tussen Consument en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Consument woonachtig is. 

WhatsApp logo